Speciální pedagog a výchovný poradce během uzavření školy

Připomínáme, že i během uzavření školy je vám k dispozici výchovná poradkyně (Mgr. Simona Broschová – email: broschovasimona@zsvalcika.eu) a speciální pedagog (Mgr. Marcela Pastorková – email: pastorkovamarcela@zsvalcika.eu)

image_print

Rady pro psychické zdraví

Pokud máte zájem, můžete si zde stáhnout pár tipů, jak si uchovat a posílit psychické zdraví v současné situaci.

image_print

Aktuálně k příspěvkům při péči o dítě

Ošetřovné náleží rodičům (zaměstnancům) s dětmi do 13 let. Posledním dnem, kdy může vzniknout nárok, je předcházející den před 13. narozeninami. Ošetřovné se poskytuje na celou dobu platnosti mimořádného opatření o uzavření školních zařízení. Pečující se můžou při péči o dítě střídat vícekrát bez omezení.

Rodič požádá na: mail@zsvalcika.eu, formulář v pdf formátu mu bude odeslán emailem. Nemá-li doma tiskárnu, může si formulář vyzvednout ve škole 27.-31.3.2020 od 7:30 do 12:00 hodin.

Rodič OSVČ: Příspěvek (obdoba ošetřovného u zaměstnanců) bude vyplácen na základě čestného prohlášení podaného prostřednictvím obecního živnostenského úřadu MPO. Viz https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

image_print

Zrušení plánovaného zápisu

Zápis do školy 1. a 2. 4. se ruší. Náhradní termín bude s největší pravděpodobností 29. 4. 2020 a 30. 4. 2020. Budeme vás opět informovat.

image_print

Zrušení plánovaného soustředění

Vážení rodiče, vzhledem k situaci musíme zrušit plánovaná soustředění našich sborů – sbor „Muzika“ 23. – 27. 3. 2020, sbor „Rolnička“ 30.3. – 3.4. 2020. Peníze vám zpět budeme vracet na účet z provozních důvodů po 20.4.2020 a to bankovním převodem na účet. Pokud jste platbu dosud neprovedli, tak ji už neprovádějte.

image_print

Domácí práce a úkoly během uzavření školy

Vážení rodiče, vzhledem k dané situaci a k potřebě zachovat kontinuitu výuky jsme se rozhodli nově zavést v Iškole modul „Domácí úkoly“ a postupovat nadále takto:

1. I. stupeň je většinou zvyklý přijímat od učitelů DÚ e-mailem, prosíme věnujte pozornost svým emailovým schránkám a dávejte pozor na tu skutečnost, že např. AJ mají žáci zadáván učiteli II. stupně, takže DÚ budete mít na Iškole

2. Na II. stupni budou DÚ zadávány pouze na Iškole

3. Prosím kontrolujte Iškolu každý den.

Postup, jak se k DÚ dostat:

1. Přihlaste se na Iškolu

2. klikněte na ikonu domácí úkoly nahoře

3. objeví se vám přehled všech domácích úkolů

4. můžete vypracovat DÚ – po vypracování nezapomeňte odeslat

Tento postup je shodný jak pro rodiče, tak pro žáky. Výjimkou je, že rodič DÚ nemůže vypracovat za žáka.

Při zavádění Iškoly (resp. při vstupu do 1. třídy) jste obdrželi instrukce s postupem pro přihlášení a s heslem pro rodiče i žáka. Pokud jste heslo vy nebo žák zapomněli, resp. údaje neobrželi, kontaktujte nás na emailu frydrychpetr@zsvalcika.eu. Vždy uvádějte koho se problém týká (jméno a příjmení rodiče nebo žáka) a třídu. Obratem vám bude buď sděleno stávající heslo, nebo vygenerováno nové.

image_print

Přerušení výuky škol

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu ze dne 10.3.2020 se od středy 11.3.2020 ruší výuka na středních a základních školách. Prozatím do odvolání, podle vývoje situace.

O dalším postupu a aktuální situaci vás budeme průběžně informovat na těchto internetových stránkách a pomocí aplikace Iškola

image_print

Mimořádné opatření – nařízení Ministerstva zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
I. Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:
osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů.
II. Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.
Odůvodnění:
Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě. Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19. Hromadné vzdělávání na všech typech škol Str. 1 z 2představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru. Opatření se zaměřuje na všechny osoby organizující vzdělávání podle shora uvedených zákonů. Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19
způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky. Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19, a proto den nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
ministr zdravotnictví

image_print

KORONAVIRUS – DOPORUČENÍ K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI

KORONAVIRUS
DOPORUČENÍ K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI

Vážená paní, Vážený pane,
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) vydala obecné doporučení, jak postupovat při návratu z rizikových oblastí Itálie, kterými aktuálně jsou: Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto.

1. Pokud má občan v době pobytu nebo po návratu tyto zdravotní potíže: horečku nad 38°C, kašel, dušnost, dechovou nedostatečnost, AŤ NEPRODLENĚ Z DOMOVA TELEFONUJE NA:
595 138 118 (KHS linka ke koronaviru)
595 138 119 (KHS linka ke koronaviru)
595 138 147 (KHS linka ke koronaviru)

NEBO
kontaktuje KHS MSK a její územní pracoviště na telefonních číslech:
Okres Bruntál 554 774 128
Okres Frýdek-Místek 558 418 301, 558 418 339, 558 418 316
Okres Karviná 596 397 253, 596 397 255
Okres Nový Jičín 556 770 384-386
Okres Opava 553 668 846

2. Pracovníci KHS MSK provedou podrobné šetření zaměřené na pobyt v Itálii. Budou se ptát na místo a délku pobytu v Itálii, zda se v Itálii účastnil akcí hromadného charakteru, případně, zda byl v době pobytu v kontaktu s osobami majícími výše uvedené příznaky onemocnění, nebo s osobou, která onemocněla COVID – 19.

3. Pokud se vrací z rizikových oblastí Itálie a dalších oblastí uvedených na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, mohou být po dohodě s pracovníky KHS MSK a ošetřujícím lékařem nařízena karanténní opatření s pravidelným sledováním zdravotního stavu.

4. KHS MSK vyhodnotí, zda bude proveden odběr na vyšetření onemocnění koronaviry.

5. Pokud laboratorní rozbor potvrdí přítomnost koronaviru, bude okamžitě hospitalizován. (Fakultní nemocnice Ostrava, NsP Havířov, Slezská nemocnice Opava)

6. V ostatních případech (pobyt v Itálii mimo rizikové oblasti, případně pobyt v izolovaných horských střediscích) bude doporučen režim sebepozorování zdravotního stavu bez nutnosti hospitalizace nebo karantény.

7. U rizikových profesí (zdravotníci, pracovníci činní v sociálních službách či ve školství) bude karanténní opatření vyhodnoceno individuálně. Karanténní opatření budou vydána pouze výjimečně, a to vzhledem ke konkrétnímu riziku.

image_print

Projekt Vědárna

Na Základní škole Josefa Valčíka probíhá od března 2019 projekt Vědárna financovaný Magistrátem města Ostravy.

Cílem projektu je posílení zájmu a motivace nadaných dětí 1.stupně ZŠ a dětí MŠ ke zvyšování jejich vědomostní úrovně nad rámec školního vzdělávacího programu v oblasti technických a přírodních věd a jejich směřování ke studiu technických a přírodních věd v budoucnu.

Proběhlo testování všech žáků školy organizací Mensa, příslušní pedagogové absolvovali kurzy a semináře pro práci s nadanými dětmi a na 1. stupni se rovněž uskutečnily projektové dny zaměřené na experimenty a pokusy.

V letošním šk.roce již probíhá výuka v nově vybudované učebně Vědárna, v níž je umístěna projekční tabule – multiboard, notebook, fotoaparát, mikroskopy a příslušná literatura.Vytipovaní nadaní žáci navštěvují badatelský kroužek, který vytváří podnětné prostředí pro zkoumání podstaty věcí kolem nás, obohacuje učivo a vychází přitom ze specifických zájmů dětí. Sekundárně je kroužek určen i ostatním žákům se zájmem o přírodní vědy.

V lednu 2020 se uskutečnilo první ze čtyř setkání s nadanými dětmi MŠ V. Makovského. Seznámily se s učebnou Vědárna a se školou a vyzkoušely si jenoduché badatelské úlohy pod vedení žáků z badatelského kroužku. Děti pracovaly s elektronickými stavebnicemi Boffin 750, podle plánů postavily funkční FM rádia s několika stanicemi, větráky, blikající majáky či zařízení se zvuky vesmírné bitvy.

Pro žáky 1. i 2. stupně proběhla exkurze do odborných učeben a laboratoří VŠB.

Máme v plánu navštívit program ve Světě techniky Ostrava, nadále vzdělávat pedagogy a dovybavit učebnu geoboardy a úkoly pro geoboardy, ozoboty, logickými a postřehovými hrami, stavebnicemi atd.

Tento projekt je velmi kladně hodnocen žáky, rodiči i učiteli. Obohatil školu o spolupráci s MŠ, VŠB, poskytl dostatek financí na nákup učebních pomůcek a vzdělávání učitelů. V neposlední řadě ukázal, že i ve škole s rozšířenou výukou hudební výchovy se výuce přírodních věd věnuje velká pozornost.

image_print