Změna pro výdej obědů

Změna pro výdej obědů:

VÝDEJ PRO CIZÍ STRÁVNÍKY A DO JÍDLONOSIČŮ 11.15 – 11.45 hod a 13.45 – 14.00 hod.

Děti na distanční výuce mohou obědy odebírat pouze do jídlonosičů ve stanovenou dobu.

image_print

Informace pro zákonné zástupce žáků 9. ročníků

Na vrátnici ZŠ J. Valčíka jsou připraveny Atlasy školství určené pro žáky 9. ročníků. Obsahují přehled SŠ v našem kraji. Budou vydávány každý den od 9 do 12 hodin žákům nebo jejich zákonným zástupcům. Informace o předání byly zaslány také prostřednictvím Školy on line třídním učitelem.

image_print

Aktuálně k ošetřovnému

Vážení rodiče,

poslanci schválili krizové ošetřovné. Rodiče ho budou čerpat po celou dobu uzavření škol, zvýší se na 70 procent.

Doba výplaty ošetřovného bude po celou dobu trvání mimořádného protiepidemického opatření. Škola nebude muset potvrzovat uzavření, včetně důvodu a doby uzavření. Potvrzení o uzavření bude nahrazeno čestným prohlášením rodiče, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření. Viz https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/21_10_2020_TZ_Poslanci_schvalili_krizove_osetrovne.pdf/12e2a113-d2fd-c3bf-114f-28f703a51125 a https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/krizove_osetrovne_tabulka.pdf/b0708f0d-30d3-131f-4a20-465cd0094bc1

Česká správa sociálního zabezpečení připravila formulář žádosti o ošetřovné, který je k dispozici na ePortalu ČSSZ: https://www.cssz.cz/web/cz/-/zadat-o-osetrovne-bude-jednodussi-rodicum-staci-vyplnit-jediny-formular

Vláda schválila  ošetřovné i pro OSVČ: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vlada-schvalila-_osetrovne_-pro-osvc-ii–257383/

image_print

Průběh výuky 14. – 23.10. 2020

Vážení rodiče,

opět je vše jinak . Od 14. do 23. 10. 2020 bude probíhat distanční výuka na obou stupních. V období distanční výuky žáci nebudou chodit do školní jídelny. Automaticky je všem strava odhlášena.

Co se týká výuky: Budeme dále plnohodnotně využívat Školu OnLine, kde budou jednotliví učitelé zadávat žákům domácí úkoly a vysvětlovat nové učivo.

Chceme také přistoupit k plnohodnotné on line výuce. Vzhledem k tomu, že jsme na školním serveru vytvořili dostatečnou prostupnost dat, přistoupili jsme k jednotnému online učení. Podrobnosti včetně nové adresy serveru pro online výuku a návodu na připojení najdete ve zprávě ve Škole online.

Vím, že mnozí z vás používali jiné aplikace, ale situace nás nutí, abychom byli jednotní. Kdy proběhne konkrétní výuka v jednotlivých předmětech, vám oznámí příslušní učitelé.

Těchto 8 dnů (do 23. 10.) bude náš společný „rozjezd“ v tomto školním roce k distanční výuce. Budeme doufat, že jej budeme používat jen mimořádně.

 

image_print

Stravování během uzavření školy

V době uzavření školy vaříme pro cizí strávníky jídlo pouze do jídlonosičů (výdej 11.15 – 11.30 hod.).

Žáci, kteří se přihlásí, mohou přijít na oběd v době mezi 11.35 až 14.15. Pokud si žák přeje jídlo do jídlonosiče, může ho převzít pouze 11.15 – 11.30 nebo 13.45 – 14.00

image_print

Dotazníkové šetření Magistrátu města Ostrava

Pokud se chcete zúčastnit dotazníkového šetření průzkumu potřeb ostravských rodin, klikněte zde: http://bit.ly/rodinavostrave

Komunikace s rodinami je jednou z priorit rodinné politiky města. Aby byla jednotlivá opatření správně zacílena, je důležité znát potřeby ostravských rodin. Vědět, jak se jim v Ostravě žije, co potřebují a co by případně chtěly změnit.

image_print

Olympijský běh

Ve středu 16. září 2020 se v naší škole konal Olympijský běh. Běhu se zúčastnili žáci 1. stupně. Běh odstartoval přesně v 10 hodin a trasa dlouhá 1 km vedla okolím školy směrem na hřiště. Nejrychlejší dívky a chlapci z každé kategorie dostali pěkné odměny. Nikdo ale nemusel být smutný, protože každý dostal za svou snahu diplom, medaili a lízátko. Na fotografie z běhu se můžete podívat ve fotogalerii.

image_print

Preventivní opatření

Vážení rodiče,

vzhledem k postupující situaci ohledeně COVID 19 děláme na naší škole následující opatření. Od 9.9. 2020 všichni žáci i zaměstnanci školy musí používat ve společných prostorách roušky nebo štíty. Totéž platí i pro rodiče a cizí návštěvníky školy. Ve třídách o použití ochranných prostředků rozhodne učitel nebo vychovatelka.

 

image_print

Nabídka školní družiny

Vážení rodiče,

školní družina nabízí žákům školy volnočasové aktivity pod vedením vychovatelek školní družiny ve dnech školního vyučování od 6:00 do 17:00 hodin.

V rámci školní družiny jsou kroužky vaření, pohybu (tanec), výtvarný, rukodělný, kroužek veselé vědy. Na děti čekají celoroční tématické hry. Dvakrát ročně družinu navštěvují herci s divadelním představením.

Družina je vybavena hernou, stavebnicemi, didaktickými a společenskými hrami.

V rámci příznivého počasí tráví děti čas na školní zahradě, kde mají k dispozici lanové dráhy, koloběžky, pružinové houpačky, hřiště na míčové hry.

Po domluvě je možno se věnovat i přípravě domácích úkolů.

Školní družina je určena pro žáky prvního stupně, v případě volné kapacity mohou družinu navštěvovat i žáci šestého ročníku.

V případě Vašeho zájmu kontaktujte do 20. 9. 2020 vedoucí školní družiny:

Bc. Silvie Kaspříková, telefon: 731 957 811, email: kasprikovasilvie@zsvalcika.eu

image_print

Prominutí úplaty za školní družinu

Vážení rodiče, vzhledem k mimořádné situaci v souvislosti s epidemií koronaviru rozhodl ředitel školy o úplném prominutí úplaty za vzdělávání ve školní družině za měsíce duben, květen a červen 2020.
Vrácení poplatku za ŠD bude probíhat následovně:
Možnosti :
– poplatek bude převeden na školní rok 2020/2021
– vyplacení poplatku: v hotovosti nebo převodem na běžný účet

Prosím o informaci, kterou variantu si vyberete.

Kontakt : kasprikovasilvie@zsvalcika.eu

image_print

Speciální pedagog a výchovný poradce během uzavření školy

Připomínáme, že i během uzavření školy je vám k dispozici výchovná poradkyně (Mgr. Simona Broschová – email: broschovasimona@zsvalcika.eu) a speciální pedagog (Mgr. Marcela Pastorková – email: pastorkovamarcela@zsvalcika.eu)

image_print

ODISka pro prvňáky zdarma

Informace DPO:

Pro koho je kampaň určena:
ODISku bez poplatku za vydání lze vyřídit pouze pro děti narozené v letech 2013 a 2014, tj. pro účely kampaně se za prvňáčka považuje dítě/žák narozené v letech 2013 a 2014. Na ODISce bude nastaven slevový profil pro děti a žáky od 6 do dovršení 15 let.

(Pokračování textu…)

image_print

Projekt Vědárna – druhá návštěva předškoláků

Za finanční podpory města Ostravy probíhá na naší škole projekt „Vědárna“. Na konci února se uskutečnila v pořadí druhá návštěva naší odborné učebny mateřskou školou V. Makovského, se kterou naše škola v rámci projektu spolupracuje.

Tentokrát byly pro předškolní děti připraveny badatelské aktivity s různými typy mikroskopů, které jsou součástí vybavení odborné učebny. Žákyně z Badatelského kroužku, který funguje při základní škole, pomáhaly dětem s obsluhou mikroskopů. Digitálním děti zvětšovaly věci kolem sebe nebo například kůži či vlasy a pozorovaly je na obrazovkách noteboku a multiboardu, což je zvláště efektní. Dokonce vytvořily pomocí mikroskopu několik fotografií. S kapesními mikroskopy pozorovaly třeba listy rostlin, ale i další věci, na které při procházce učebnou narazily. Také děti měly k dispozici stolní mikroskopy a nejrůznější preparáty částí těl živočichů a rostlin. Na konci všichni dostali zaslouženou odměnu a už se těšíme zase na příště. Na fotografie z této akce se můžete podívat ve fotogalerii.

image_print

Projekt Vědárna

Na Základní škole Josefa Valčíka probíhá od března 2019 projekt Vědárna financovaný Magistrátem města Ostravy.

Cílem projektu je posílení zájmu a motivace nadaných dětí 1.stupně ZŠ a dětí MŠ ke zvyšování jejich vědomostní úrovně nad rámec školního vzdělávacího programu v oblasti technických a přírodních věd a jejich směřování ke studiu technických a přírodních věd v budoucnu.

Proběhlo testování všech žáků školy organizací Mensa, příslušní pedagogové absolvovali kurzy a semináře pro práci s nadanými dětmi a na 1. stupni se rovněž uskutečnily projektové dny zaměřené na experimenty a pokusy.

V letošním šk.roce již probíhá výuka v nově vybudované učebně Vědárna, v níž je umístěna projekční tabule – multiboard, notebook, fotoaparát, mikroskopy a příslušná literatura.Vytipovaní nadaní žáci navštěvují badatelský kroužek, který vytváří podnětné prostředí pro zkoumání podstaty věcí kolem nás, obohacuje učivo a vychází přitom ze specifických zájmů dětí. Sekundárně je kroužek určen i ostatním žákům se zájmem o přírodní vědy.

V lednu 2020 se uskutečnilo první ze čtyř setkání s nadanými dětmi MŠ V. Makovského. Seznámily se s učebnou Vědárna a se školou a vyzkoušely si jenoduché badatelské úlohy pod vedení žáků z badatelského kroužku. Děti pracovaly s elektronickými stavebnicemi Boffin 750, podle plánů postavily funkční FM rádia s několika stanicemi, větráky, blikající majáky či zařízení se zvuky vesmírné bitvy.

Pro žáky 1. i 2. stupně proběhla exkurze do odborných učeben a laboratoří VŠB.

Máme v plánu navštívit program ve Světě techniky Ostrava, nadále vzdělávat pedagogy a dovybavit učebnu geoboardy a úkoly pro geoboardy, ozoboty, logickými a postřehovými hrami, stavebnicemi atd.

Tento projekt je velmi kladně hodnocen žáky, rodiči i učiteli. Obohatil školu o spolupráci s MŠ, VŠB, poskytl dostatek financí na nákup učebních pomůcek a vzdělávání učitelů. V neposlední řadě ukázal, že i ve škole s rozšířenou výukou hudební výchovy se výuce přírodních věd věnuje velká pozornost.

image_print

Výsledky školního kola Pythagoriády 2019-2020

5. ročník

1. místo Škřípová Tereza 5.A 10 b

celkem se zúčastnilo 28 žáků.

6. ročník

1. – 2. místo Šindlerová Vendula 6.A 10 b

Hradečný Lukáš 6.B 10 b

celkem se zúčastnilo 13 žáků.

7. ročník

žádný úspěšný řešitel z 16 žáků.

8. ročník

1. místo Goj Jan 8.A 10 b

celkem se zúčastnilo 5 žáků.

Postupujícím GRATULUJEME! Okresní kolo bude probíhat 24.3.2020 na gymnáziu Olgy Havlové.

image_print

Projekt Vědárna – návštěva předškoláků

Za finanční podpory města Ostrava probíhá na naší škole projekt „Vědárna“. Jedním z cílů projektu je vytvoření specializovaného vědeckého koutku pro nadané žáky 1. stupně a dětí předškolního věku z mateřské školy se záměrem zkvalitnění podmínek pro jejich výuku a rozvoj. Na konci ledna navštívila naši odbornou učebnu vybavenou pro hodiny badatelských aktivit mateřská škola V. Makovského. Předškolní děti pracovaly ve skupinách s elektronickými stavebnicemi Boffin 750, jež jsou součástí vybavení odborné učebny. Pod dohledem žákyň z Badatelského kroužku, který funguje při základní škole, děti podle plánů postavily funkční FM rádia s několika stanicemi, větráky, blikající majáky či zařízení se zvuky vesmírné bitvy. Návštěva se velmi podařila a děti odcházely nejen s odměnou, ale hlavně nadšené z toho, co dokázaly. Na fotografie z této akce se můžete podívat ve fotogalerii.

image_print

Školní kolo zdravotně výchovné soutěže Helpíkův pohár

28. ledna proběhlo na naší škole školní kolo zdravotně výchovné soutěže Helpíkův pohár, která je určena žákům pátých tříd. Děti se učí potřebným dovednostem a základním postupům, kterými mohou přispět k záchraně lidského života. Dětem přednášel záchranář zdravotnické záchranné služby, který dětem předával dovednosti získané při své každodenní práci. Vybraní žáci, kteří prokáží nejlepší znalosti v oblasti první pomoci, se v květnu zúčastní branného závodu s pěti zdravotnickými úkoly. Na fotografie z přednášky se můžete podívat ve fotogalerii.

image_print

Pavel Borovička – EVVO

Pavlíka Borovičku už odmalička fascinovaly pohádky, později filmy, hlavně ty marvelovské se superhrdiny. Chtěl hned natočit film se svým vlastním superhrdinou a začal psát knihu/scénář. Později začal nahrávat videa a stejně jako většina chlapců dnes se chce stát slavným youtuberem. Vloni se zúčastnil konkurzu České televize pro roli v dětském pořadu na Déčku. Protože rád hraje hry na mobilním telefonu, chtěl by se naučit hry i programovat. Stal se aktivním nejmladším účastníkem Envofilmu, kde představil environmentální film s názvem Příroda proti odpadkům. Letos nás reprezentoval na dvoudenním filmovém workshopu Envofilmu. Zde představil film natáčený na mobilním telefonu a poukázal na množství výrobků z plastických hmot. 

image_print

Systém krajských stipendií na rok 2020 / 2021

Pro školní rok 2020/2021 byl značně inovován systém krajských stipendií –
aktuální informace naleznete na stránkách Moravskoslezského kraje (krajskými stipendii podporované obory vzdělání ve školním roce 2020/2021 a podmínky finanční podpory jednotlivým žákům vzdělávajícím se ve středních školách zřizovaných Moravskoslezským krajem):
https://www.msk.cz/cz/skolstvi/krajska-stipendia-ve-skolnim-roce-2020-2021-135042/

image_print

Odhlašování stravenek přes internet

Od 1.11.2019 lze na stránkách www.estrava.cz odhlašovat stravenky elektronicky:

1. Zadat kód zařízení: klikneme na číslo identifikace naší školy 0074

2. Zadat kód uživatele: číslo čipu bez 0

3. Zadat heslo: iniciály a číslo čipu bez 0 (např. Jan Novák s číslem čipu 0035 zadává „jn35“)

4. objeví se stránky pod jménem strávníka a menu

5. v hlavnim menu pod odkazem jídelníček si zvolte nabídku aktuálního měsíce

6. oběd 1 – děti +  bezlaktózová strava, zaměstnanci školy, ZUŠ a cizí strávníci

oběd 2 – bezlepková strava

Další volby podle potřeb uživatele: doporučujeme nastavit si emailovou adresu, na kterou vám automaticky přijde výpis provedených změn, který lze použít při případné reklamaci. Pak můžete provést změny dle jídelníčku. Po ukončení změn klikněte na tlačítko „Uložení změn“. Objeví se hlášení, že objednávka byla úspěšně odeslána.

Přihlášení je možné jen registrovaným strávníkům. Uživatel musí mít zakoupené stravné na dané dny určitého měsíce.

Všechny prázdniny a ředitelská volna jsou odhlašovány automaticky a hromadně.

Platí od 1.11.2019 !

 

image_print

Tonda obal na cestách

Žáci naší školy byli dne 23. 10. v rámci pojízdné výstavy Tonda Obal na cestách seznámeni s tím, jak nakládat s odpady, které si vytváříme. Dozvěděli se, jak, kam a proč se odpad třídí a co se z něj vyrábí.Děti měly také možnost se podívat na vzorky recyklovaných materiálů, získaly povědomí o skládkách, spalovnách a třídících linkách. Nyní již bezpečně poznají barvy kontejnerů, které jsou běžné na ulicích. Držme jim pěsti, aby své poznatky a nabyté informace použili v reálném životě. Několik fotografií si můžete prohlédnout v naší galerii.

image_print

Envofilm IV. ročník Český Těšín

Dne 17.10. 2019 se film s environméntální tématikou od Pavla Borovičky z 5. B, promítal na přehlídce filmů vytvořených žáky a studenty Moravy a Slezska s mezinárodní účastí v Českém Těšíně. Celý film s názvem Příroda proti odpadkům můžete zhlédnout zde. Fotografie jsou umístěny v naší Galerii.

image_print

Logoped ve školní praxi

Při příležitosti konference Logoped ve školní praxi, která se 18. září 2019 uskutečnila v Centru volného času v Ostravě-Porubě a které se aktivně účastnila i naše škola, byl vydán medailonek, který naši školu představuje a předvádí, jak se naše škola do projektu zapojila.

Medailonek je ke shlédnutí zde: https://youtu.be/dgrZl7o-gyU

image_print

Projekt Edison

Vážení rodiče,

naše škola se v letošním školním roce již potřetí zapojí do projektu EDISON. V předchozích dvou letech proběhl projekt vždy ke spokojenosti školy, žáků i rodičů (podle dostupných ohlasů). Termín projektu je stanoven na týden 29. 9. – 6. 10. 2019. Stejně jako v minulých letech budou mladí stážisté z cizích zemí představovat za pomoci prezentační techniky své země. Letos přijedou tři studentky (Lana z Gruzie, Cagil z Turecka a Diana z Ruska).

Besedy se stážistkami plánujeme pro žáky celé školy a doufáme, že budou stejně interaktivní a spontánní jako ty v předchozích letech. Veškerá komunikace mezi žáky a stážisty bude samozřejmě probíhat pouze v angličtině (všichni stážisté ovládají jazyk minimálně na úrovni B2), žáci tedy budou mít ideální příležitost využít své znalosti a procvičit si konverzaci.

Projekt Edison má záštitu od MŠMT a podporu od Informačního centra OSN v Praze.

image_print

Fotky z koncertu

Do galerie bylo přidáno několik fotografií z jarního koncertu sboru Muzika. Kromě tradičního vystoupení pěveckého sboru, který tentokrát ve svých písních metaforicky zobrazoval planety Sluneční soustavy, byl koncert doplněn i o milé vystoupení sboru tanečního pod vedením bývalé paní učitelky Milady Novákové, za což ji patří velký dík.

image_print