Průběh zápisu a dokumenty ke stažení

Uveřejňujeme podrobné informace a dokumenty ke stažení týkající se letošního zápisu (1. a 2. 4. 2019 – viz pozvánka níže)

Průběh zápisu do 1. třídy – vyplnění dokumentů:

1. Zákonný zástupce musí mít rodný list dítěte a svůj občanský průkaz, ve kterém budeme kontrolovat bydliště.

2. Každý nově příchozí žák dostane přiřazeno identifikační číslo, pod kterým bude uveden po celou dobu zápisu a pod kterým bude zveřejněno jeho přijetí či nepřijetí na stránkách školy.

3. Při samotném zápisu zákonný zástupce vyplní „Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání“ a dotazník. „Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání“ a dotazník si můžete v klidu vyplnit doma  a vytištěné dokumenty přinést k zápisu již vyplněné. Dbejte prosím na čitelnost především u mailových adres a telefonních čísel.. Oba dokumenty najdete ke stažení zde.

4. Pokud uvažujete o odkladu povinné školní docházky, zákonný zástupce vyplňuje Žádost o odklad povinné školní docházky“ a dotazník. Také „Žádost o odklad povinné školní docházky“ si můžete vyplnit v domácím prostředí a v době zápisu přinést již vytištěný a vyplněný dokument. Dokument najdete ke stažení zde. Je žádoucí, aby zákonný zástupce již u zápisu přiložil doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Pokud tato doporučení nemáte, neodkládejte objednání na poslední chvíli. Vzhledem k delším čekacím lhůtám těchto zařízení zvažte včasné objednání.

5. Při zápise dětí, kterým bude 1. září 2019 méně než 6 let, je povinností zákonného zástupce doložit vyjádření a doporučení školského poradenského pracoviště o vhodnosti nástupu.

6. V den zápisu bude zákonnému zástupci vydáno rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí k povinné školní docházce. U odkladů bude vydáno rozhodnutí o odkladu (při doložení doporučení), nebo přerušení správního řízení do doby, než budou doložena doporučení školského pedagogického zařízení a odborného lékaře.

7. Při zápisu zákonný zástupce obdrží základní informace o naší škole – brožura.

Průběh zápisu do 1. třídy – samotný průběh zápisu

1. Dítě, které přichází k zápisu projde zkouškou o školní připravenosti. Zkouška je vedena rozhovorem dítěte a učitele (max. 10 minut)

2. Pokud zákonný zástupce žádá zařazení do třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy (dále jen RVHV), musí dítě projít také talentovou zkouškou z hudební oblasti. Na jejím základě je dítě přijato či nepřijato do třídy s RVHV. Rozhodnutí o zařazení do této třídy bude zveřejněno do 10. 4. 2017 na stánkách školy.  Talentová zkouška probíhá v hudebně školy max. 10 minut.

Talentové zkoušky: zpěv písně dle vlastního výběru, zkouška intonace, sluchová zkouška, rytmická zkouška

Kritéria pro přijetí k povinné školní docházce do naší školy:

1. Děti mají v době podání žádosti trvalé bydliště, pro které je naše škola spádová.

2. Děti, které mají nadání a schopnosti v hudební oblasti.

3. Děti, jejichž rodiče projevili dlouhodobý zájem o vzdělávání na naší škole.

4. Děti, které mají sourozence na naší škole

Počet žáků k přijetí k povinné školní docházce ve šk. roce 2019/2020 – 72 žáků

 

image_print