Zrušení volného dne

Vážení rodiče, na den 5.6.2020 bylo původně vyhlášeno volno pro žáky z důvodu školení pedagogického sboru. Vzhledem k tomu, že se ale školení neuskuteční, je volno pro žáky zrušeno a 5.6.2020 (pátek) normálně proběhne výuka.

Děkujeme za pochopení.

image_print

6. – 8. ročník – výuka

Vážení rodiče,

dne 8. 6. 2020 bychom mohli na naší škole otevřít třídy na II. stupni (6. – 8. ročník, netýká se žáků 9. tříd). Samozřejmě by se nejednalo o klasickou výuku. Žáci by přicházeli maximálně 2x týdně na 2 – 3 vyučovací hodiny. Z našeho pohledu je nejdůležitější oživit hlavní předměty. Vše však záleží na počtu žáků, kteří by přišli do školy . Bohužel nemůžeme zajistit školní stravování, neboť bychom nedodrželi základní hygienická pravidla.

Prosím vás o urychlené vyjádření, zda vaše dítě bude navštěvovat školu od 8. 6. 2020. Vyjádření prosím do 30. 5. 2020 do 12.00 na mail třídního učitele.

Organizaci a bližší informace vám sdělíme v příštím týdnu.

Jméno žáka ……………………………..

Třída: ………………………………..

Žák se zúčastní —- nezúčastní výuky

nehodící se škrtněte

image_print

Principy hodnocení na závěr školního roku

Vážení rodiče, blíží se nám konec školního roku a vy určitě budete zvědavi, jak bude vypadat hodnocení za II. pololetí. Naše hodnocení bude vycházet z metodiky vydané 27. 4. 2020. V krátkosti vám zasíláme principy hodnocení.

Principy hodnocení:

a) vycházíme z hodnocení za I. pololetí

b) vycházíme ze známek do 10. 3. 2020 (přítomnost žáků ve škole)

c) hodnocení žáka při práci na dálku

K VkZ a OV budeme přistupovat stejně jako k dalším předmětům (principy hodnocení). Další výchovy budou známkovány známkou výbornou a chvalitebnou podle hodnocení za I. pololetí.

image_print

Prominutí úplaty za školní družinu

Vážení rodiče, vzhledem k mimořádné situaci v souvislosti s epidemií koronaviru rozhodl ředitel školy o úplném prominutí úplaty za vzdělávání ve školní družině za měsíce duben, květen a červen 2020.
Vrácení poplatku za ŠD bude probíhat následovně:
Možnosti :
– poplatek bude převeden na školní rok 2020/2021
– vyplacení poplatku: v hotovosti nebo převodem na běžný účet

Prosím o informaci, kterou variantu si vyberete.

Kontakt : kasprikovasilvie@zsvalcika.eu

image_print

Aktualizované informace k příjimacím zkouškám

Rodiče žáků, kteří budou konat příjimací zkoušky, si mohou aktuální informace prohlédnout a stáhnout zde.

Nejdůležitější body:

1. Vyhlášení termínů přijímací zkoušky

Konkrétní termín vyhlásilo ministerstvo na pondělí 8.6.2020 pro čtyřleté obory a na úterý 9.6.2020 pro obory vzdělání šestiletých a osmiletých gymnázií.

2. Místo konání přijímací zkoušky

Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku na škole uvedené na přihlášce první v pořadí.

3. Zasílání pozvánek k přijímací zkoušce

Pozvánku zasílá ředitel školy, na které uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku.

4. Průběh přijímací zkoušky

Oproti běžnému průběhu dochází k prodloužení času trvání jednotné přijímací zkoušky.

Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut, test z matematiky 85 minut.

5. Vyhodnocení přijímací zkoušky

Nejpozději do 16.6.2020 pro čtyřleté obory vzdělání a do 17.6.2020 pro obory vzdělání šestiletých a osmiletých gymnázií musí ředitel školy vyhlásit pořadí uchazečů pod registračním číslem.

6. Odevzdání zápisového lístku

Termín je stanoven na 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Pro čtyřleté obory je to do 23.6.2020 a pro šestileté a osmileté obory do 24.6.2020.

7. Podání žádosti o nové rozhodnutí

V roce 2020 nemůže uchazeč podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání, ale může podat žádost o vydání nového rozhodnutí.

image_print

Přítomnost žáků 1. stupně od 25. 5. 2020

Přítomnost žáků 1. stupně od 25. 5. 2020

1. Od 25. 5. 2020 je umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně. Účel – vzdělávací aktivity, které budou organizovány pravidelně každý pracovní den.

2. Max počet žáků ve skupině je 15. Musí být dodrženy rozestupy mezi lavicemi. V každé lavici bude 1 žák. Skupina je neměnná.

3. Ředitel školy informuje zákonné zástupce žáků o možnosti účastnit se vzdělávacích aktivit, Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy v případě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020. Toto datum je velmi důležité, abychom mohli zajistit organizaci školy.

4. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.

5. Je zcela v kompetenci ředitele školy rozhodnout o tom, jaké vzdělávací a zájmové aktivity a v jakém rozsahu budou rozděleny do dopolední a odpolední části.

6. Dále bude probíhat výuka na dálku pro žáky, kteří nepřijdou do školy. Bude záležet na vyučujících, v jakém rozsahu tato výuka bude probíhat, neboť bude náročnější organizovat obě varianty výuky.

Pravidla přítomnosti ve škole:

1. Při cestě do školy a ze školy má žák roušku

2. Žáci se nesmí shromažďovat před budovou školy, musí dodržovat odstupy 2 m

(Pokračování textu…)

image_print

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění pro žáky 9. tříd a žáky 1. stupně

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění (které musí podepsané zákonným zástupcem odevzdat žák 9. třídy, žák 1. stupně nebo jejich zákonný zástupce před prvním vstupem do školní budovy za účelem konzultací k přijímacím zkouškám (9. třídy), nebo za účelem vzdělávacích aktivit (žáci 1. stupně)), si můžete stáhnout zde.

image_print

Otevření školy od 25. 5. 2020

Vážení rodiče, na základě harmonogramu MŠMT ČR bude od 25. května možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. V současné době čekáme na metodický pokyn MŠMT ČR, který upřesní průběh účasti žáků na vzdělávání včetně hodnocetní žáků v druhém pololetí školního roku 2019/2020. Odkaz  ZDE.

image_print

Zápis na školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

zápis na školní rok 2020/2021 proběhne ve dnech 15. – 24. 4. 2020, a to pouze tzv. formální část (což je podání přihlášky k základnímu vzdělávání či žádosti o odklad povinné školní docházky).

Dokumenty k zápisu si můžete stáhnout v tomto příspěvku, nebo si vyzvednout osobně ve vestibulu školy 17. – 24. 4. 2020 od 7.30 do 12.00 (prostor je pravidelně dezinfikován).

1. Přihláška k zápisu je ke stažení ZDE a Dotazník ZDE,

2. V případě, že budete žádat odklad povinné školní docházky, nevyplňujte přihlášku, ale Žádost o odklad (ke stažení ZDE) a Dotazník (ke stažení ZDE). K žádosti o odklad školní docházky doložte tyto přílohy: Doporučení školského poradenského zařízení (Speciálně pedagogické centrum nebo Pedagogicko-psychologická poradna) a doporučení odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa. Pokud nemáte požadované přílohy, vyplníte pouze žádost o odklad a následně doložíte chybějící doklady. Dokumenty vyplňujte čitelně.

Vyplňuje-li přihlášku/žádost jiná osoba než rodič dítěte, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat (např. rozhodnutí soudu).

Do dotazníku prosím přehledně vyplňte také odpovědi k odkladu, školní družině a zda máte zájem o hudební či nehudební třídu.

(Pokračování textu…)

image_print

ODISka pro prvňáky zdarma

Informace DPO:

Pro koho je kampaň určena:
ODISku bez poplatku za vydání lze vyřídit pouze pro děti narozené v letech 2013 a 2014, tj. pro účely kampaně se za prvňáčka považuje dítě/žák narozené v letech 2013 a 2014. Na ODISce bude nastaven slevový profil pro děti a žáky od 6 do dovršení 15 let.

(Pokračování textu…)

image_print

Ošetřovné

Ošetřovné náleží rodičům (zaměstnancům) s dětmi do 13 let. Posledním dnem, kdy může vzniknout nárok, je předcházející den před 13. narozeninami. Ošetřovné se poskytuje na celou dobu platnosti mimořádného opatření o uzavření školních zařízení. Pečující se můžou při péči o dítě střídat vícekrát bez omezení.

ŽÁDOST o ošetřovné se vyplňuje JEDNOU. VÝKAZ PÉČE pak vždy po SKONČENÍ kalendářního měsíce (poprvé za březen, resp. za dobu od uzavření školy do konce března). Výkaz péče předáte také zaměstnavateli.

Pokyny ZDE, ZDE a ZDE

Výkaz péče po skončení měsíce ZDE.

Nový výkaz péče od května ZDE

Rodič OSVČ: Stanovené období: od 12. března do 31. března 2020, datum vyhlášení: 31. 3. 2020, datum zahájení příjmu žádostí: 1. 4. 2020 od 9:00, datum ukončení příjmu žádostí: 30. 4. 2020 do 23:59 viz ZDE. Pomůcku pro OSVČ najdete ZDE.

Rodič požádá na: mail@zsvalcika.eu, nebo na tel.č. 724 077 960 a upřesní zaměstnanec / OSVČ, formulář v pdf formátu mu bude odeslán emailem. Nemá-li doma tiskárnu, může si formulář vyzvednout ve škole v pracovních dnech od 7:30 do 12:00 hodin.

image_print

Domácí práce a úkoly během uzavření školy

Vážení rodiče, vzhledem k dané situaci a k potřebě zachovat kontinuitu výuky jsme se rozhodli nově zavést v Iškole modul „Domácí úkoly“ a postupovat nadále takto:

1. I. stupeň je většinou zvyklý přijímat od učitelů DÚ e-mailem, prosíme věnujte pozornost svým emailovým schránkám a dávejte pozor na tu skutečnost, že např. AJ mají žáci zadáván učiteli II. stupně, takže DÚ budete mít na Iškole

2. Na II. stupni budou DÚ zadávány pouze na Iškole

3. Prosím kontrolujte Iškolu každý den.

Postup, jak se k DÚ dostat:

1. Přihlaste se na Iškolu

2. klikněte na ikonu domácí úkoly nahoře

3. objeví se vám přehled všech domácích úkolů

4. můžete vypracovat DÚ – po vypracování nezapomeňte odeslat

Tento postup je shodný jak pro rodiče, tak pro žáky. Výjimkou je, že rodič DÚ nemůže vypracovat za žáka.

Při zavádění Iškoly (resp. při vstupu do 1. třídy) jste obdrželi instrukce s postupem pro přihlášení a s heslem pro rodiče i žáka. Pokud jste heslo vy nebo žák zapomněli, resp. údaje neobrželi, kontaktujte nás na emailu frydrychpetr@zsvalcika.eu. Vždy uvádějte koho se problém týká (jméno a příjmení rodiče nebo žáka) a třídu. Obratem vám bude buď sděleno stávající heslo, nebo vygenerováno nové.

image_print

Přerušení výuky škol

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu ze dne 10.3.2020 se od středy 11.3.2020 ruší výuka na středních a základních školách. Prozatím do odvolání, podle vývoje situace.

O dalším postupu a aktuální situaci vás budeme průběžně informovat na těchto internetových stránkách a pomocí aplikace Iškola

image_print

Mimořádné opatření – nařízení Ministerstva zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
I. Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:
osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů.
II. Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.
Odůvodnění:
Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě. Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19. Hromadné vzdělávání na všech typech škol Str. 1 z 2představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru. Opatření se zaměřuje na všechny osoby organizující vzdělávání podle shora uvedených zákonů. Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19
způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky. Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19, a proto den nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
ministr zdravotnictví

image_print

KORONAVIRUS – DOPORUČENÍ K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI

KORONAVIRUS
DOPORUČENÍ K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI

Vážená paní, Vážený pane,
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) vydala obecné doporučení, jak postupovat při návratu z rizikových oblastí Itálie, kterými aktuálně jsou: Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto.

1. Pokud má občan v době pobytu nebo po návratu tyto zdravotní potíže: horečku nad 38°C, kašel, dušnost, dechovou nedostatečnost, AŤ NEPRODLENĚ Z DOMOVA TELEFONUJE NA:
595 138 118 (KHS linka ke koronaviru)
595 138 119 (KHS linka ke koronaviru)
595 138 147 (KHS linka ke koronaviru)

NEBO
kontaktuje KHS MSK a její územní pracoviště na telefonních číslech:
Okres Bruntál 554 774 128
Okres Frýdek-Místek 558 418 301, 558 418 339, 558 418 316
Okres Karviná 596 397 253, 596 397 255
Okres Nový Jičín 556 770 384-386
Okres Opava 553 668 846

2. Pracovníci KHS MSK provedou podrobné šetření zaměřené na pobyt v Itálii. Budou se ptát na místo a délku pobytu v Itálii, zda se v Itálii účastnil akcí hromadného charakteru, případně, zda byl v době pobytu v kontaktu s osobami majícími výše uvedené příznaky onemocnění, nebo s osobou, která onemocněla COVID – 19.

3. Pokud se vrací z rizikových oblastí Itálie a dalších oblastí uvedených na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, mohou být po dohodě s pracovníky KHS MSK a ošetřujícím lékařem nařízena karanténní opatření s pravidelným sledováním zdravotního stavu.

4. KHS MSK vyhodnotí, zda bude proveden odběr na vyšetření onemocnění koronaviry.

5. Pokud laboratorní rozbor potvrdí přítomnost koronaviru, bude okamžitě hospitalizován. (Fakultní nemocnice Ostrava, NsP Havířov, Slezská nemocnice Opava)

6. V ostatních případech (pobyt v Itálii mimo rizikové oblasti, případně pobyt v izolovaných horských střediscích) bude doporučen režim sebepozorování zdravotního stavu bez nutnosti hospitalizace nebo karantény.

7. U rizikových profesí (zdravotníci, pracovníci činní v sociálních službách či ve školství) bude karanténní opatření vyhodnoceno individuálně. Karanténní opatření budou vydána pouze výjimečně, a to vzhledem ke konkrétnímu riziku.

image_print

Doplňující informace k zápisovým lístkům

V oborech vzdělání, ve kterých se nekoná jednotná přijímací zkouška, a střední škola nekoná ani školní přijímací zkoušku, se přijímací řízení uskuteční ve stávajícím režimu, tedy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a ostatním pošle rozhodnutí o nepřijetí. Žák bude typicky odevzdávat zápisový lístek až v době, kdy bude znát výsledek z obou škol (oborů), na které se hlásí, jelikož zápisový lístek může uplatnit pouze jednou (nejedná-li se o výjimku předpokládanou zákonem při vydání nového rozhodnutí nebo při předávání lístku z oborů s talentovou zkoušku na obory jiné.).

Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, stanoví jednotný termín, dokdy nejpozději musí přihlášení žáci na jakoukoliv střední školu odevzdat zápisový lístek. Tento termín se odvíjí od termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky, a to i pro školy, které jednotnou přijímací zkoušku nekonají. K termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky (který bude teprve ministerstvem vyhlášen) se nejdříve přičte 8 kalendářních dnů (pro zveřejnění výsledků školou) a potom 5 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku. Do této doby mohou všichni žáci uplatnit zápisový lístek a tento termín platí i pro školy, které zveřejní výsledky dříve. Střední škola tedy nemůže nutit žáky odevzdávat zápisový lístek dříve, žáci mají právo využít celou lhůtu danou zákonem pro rozhodnutí, na kterou školu zápisový lístek odevzdají.

image_print

Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k odevzdání zápisového lístku.

Dle ustanovení § 19 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 platí, že právní úprava o zápisovém lístku podle § 60g školského zákona se použije obdobně s tím, že uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, a s tím, že uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu.

Věnujte, prosím, patřičnou pozornost těmto informacím:

„Žák bude typicky odevzdávat zápisový lístek až v době, kdy bude znát výsledek z obou škol (oborů), na které se hlásí, jelikož zápisový lístek může uplatnit pouze jednou (nejedná-li se o výjimku předpokládanou zákonem při vydání nového rozhodnutí nebo při předávání lístku z oborů s talentovou zkoušku na obory jiné.).

Ředitelé učilišť tedy mohou přijímat zápisové lístky dříve, než je stanoven termín pro maturitní obory pouze v případě, že má žák obě uvedené školy na přihlášce nematuritní. Toto by měli při přijímání zápisových lístků ověřovat. Tím by se mělo zabránit předčasnému odevzdávání zápisových lístků z neznalosti, na což bylo upozorněno.“

Sdělujeme, že legislativní kroky v oblasti přijímacího řízení každým dnem monitorujeme a jakmile bude k dispozici prováděcí právní předpis, který upravuje přijímání ke vzdělávání ve střední škole, samozřejmě vyhlášku či jakékoliv doplňující informace dále školám zašleme.

image_print

Kritéria pro přijetí k povinné školní docházce do naší školy:

Kritéria pro přijetí k povinné školní docházce do naší školy:

1. Děti mají v době podání žádosti trvalé bydliště, pro které je naše škola spádová.

2. Děti, které mají nadání a schopnosti v hudební oblasti.

3. Děti, jejichž rodiče projevili dlouhodobý zájem o vzdělávání na naší škole.

4. Děti, které mají sourozence na naší škole

 

 

image_print

Podrobné informace k letošnímu přijímacímu řízení na střední školy

V souvislosti s řešením mimořádné situace vzniklé v důsledku přijímání krizových opatření Vládou České republiky, zejména usnesení č. 201 ze dne 12. března 2020, kterým se zakázala osobní přítomnost žáků ve
školách, které navázalo na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví proti šíření koronavirové nákazy, a následné vyhlášení nouzového stavu, připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen
„ministerstvo“ nebo „MŠMT“) zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, publikovaný ve Sbírce zákonů dne 27. 3. 2020 pod
č. 135/2020 Sb. Tento zákon tedy upravuje některé aspekty přijímacího řízení na střední školy a podobu a způsob konání maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky z důvodu, že původní termíny předpokládané školským zákonem jsou vzhledem k situaci nerealizovatelné.

(Pokračování textu…)

image_print

Speciální pedagog a výchovný poradce během uzavření školy

Připomínáme, že i během uzavření školy je vám k dispozici výchovná poradkyně (Mgr. Simona Broschová – email: broschovasimona@zsvalcika.eu) a speciální pedagog (Mgr. Marcela Pastorková – email: pastorkovamarcela@zsvalcika.eu)

image_print

Krokfit – online tělocvik

Pokud chcete:

kompenzovat celodenní sezení nad úkoly, motivovat žáky k domácímu cvičení a dodat jim energii, předcházet snížení kondice z důvodu domácího pobytu, seznámit s alternativou využití volného času

pak vám zde přinášíme odkazy na několik videí určených pro online tělocvik.

 

image_print

Rady pro psychické zdraví

Pokud máte zájem, můžete si zde stáhnout pár tipů, jak si uchovat a posílit psychické zdraví v současné situaci.

image_print

Projekt Vědárna – druhá návštěva předškoláků

Za finanční podpory města Ostravy probíhá na naší škole projekt „Vědárna“. Na konci února se uskutečnila v pořadí druhá návštěva naší odborné učebny mateřskou školou V. Makovského, se kterou naše škola v rámci projektu spolupracuje.

Tentokrát byly pro předškolní děti připraveny badatelské aktivity s různými typy mikroskopů, které jsou součástí vybavení odborné učebny. Žákyně z Badatelského kroužku, který funguje při základní škole, pomáhaly dětem s obsluhou mikroskopů. Digitálním děti zvětšovaly věci kolem sebe nebo například kůži či vlasy a pozorovaly je na obrazovkách noteboku a multiboardu, což je zvláště efektní. Dokonce vytvořily pomocí mikroskopu několik fotografií. S kapesními mikroskopy pozorovaly třeba listy rostlin, ale i další věci, na které při procházce učebnou narazily. Také děti měly k dispozici stolní mikroskopy a nejrůznější preparáty částí těl živočichů a rostlin. Na konci všichni dostali zaslouženou odměnu a už se těšíme zase na příště. Na fotografie z této akce se můžete podívat ve fotogalerii.

image_print

Projekt Vědárna

Na Základní škole Josefa Valčíka probíhá od března 2019 projekt Vědárna financovaný Magistrátem města Ostravy.

Cílem projektu je posílení zájmu a motivace nadaných dětí 1.stupně ZŠ a dětí MŠ ke zvyšování jejich vědomostní úrovně nad rámec školního vzdělávacího programu v oblasti technických a přírodních věd a jejich směřování ke studiu technických a přírodních věd v budoucnu.

Proběhlo testování všech žáků školy organizací Mensa, příslušní pedagogové absolvovali kurzy a semináře pro práci s nadanými dětmi a na 1. stupni se rovněž uskutečnily projektové dny zaměřené na experimenty a pokusy.

V letošním šk.roce již probíhá výuka v nově vybudované učebně Vědárna, v níž je umístěna projekční tabule – multiboard, notebook, fotoaparát, mikroskopy a příslušná literatura.Vytipovaní nadaní žáci navštěvují badatelský kroužek, který vytváří podnětné prostředí pro zkoumání podstaty věcí kolem nás, obohacuje učivo a vychází přitom ze specifických zájmů dětí. Sekundárně je kroužek určen i ostatním žákům se zájmem o přírodní vědy.

V lednu 2020 se uskutečnilo první ze čtyř setkání s nadanými dětmi MŠ V. Makovského. Seznámily se s učebnou Vědárna a se školou a vyzkoušely si jenoduché badatelské úlohy pod vedení žáků z badatelského kroužku. Děti pracovaly s elektronickými stavebnicemi Boffin 750, podle plánů postavily funkční FM rádia s několika stanicemi, větráky, blikající majáky či zařízení se zvuky vesmírné bitvy.

Pro žáky 1. i 2. stupně proběhla exkurze do odborných učeben a laboratoří VŠB.

Máme v plánu navštívit program ve Světě techniky Ostrava, nadále vzdělávat pedagogy a dovybavit učebnu geoboardy a úkoly pro geoboardy, ozoboty, logickými a postřehovými hrami, stavebnicemi atd.

Tento projekt je velmi kladně hodnocen žáky, rodiči i učiteli. Obohatil školu o spolupráci s MŠ, VŠB, poskytl dostatek financí na nákup učebních pomůcek a vzdělávání učitelů. V neposlední řadě ukázal, že i ve škole s rozšířenou výukou hudební výchovy se výuce přírodních věd věnuje velká pozornost.

image_print

Výsledky školního kola Pythagoriády

5. ročník

1. místo Škřípová Tereza 5.A 10 b

celkem se zúčastnilo 28 žáků.

6. ročník

1. – 2. místo Šindlerová Vendula 6.A 10 b

Hradečný Lukáš 6.B 10 b

celkem se zúčastnilo 13 žáků.

7. ročník

žádný úspěšný řešitel z 16 žáků.

8. ročník

1. místo Goj Jan 8.A 10 b

celkem se zúčastnilo 5 žáků.

Postupujícím GRATULUJEME! Okresní kolo bude probíhat 24.3.2020 na gymnáziu Olgy Havlové.

image_print