Logoped ve školní praxi

Mgr. Bc. Jana Harmanová.

Milí rodiče, milé děti,

vítáme vás v pilotním projektu Logoped ve školní praxi“, který spatřil světlo světa na počátku školního roku 2018/2019. Tento projekt má své nezaměnitelné kouzlo, které spočívá v inspiraci správného vyjadřování dětí.

Projekt vychází ze znalostí a zkušeností odborníků z řad logopedů a jeho cílem je zkvalitnit výuku žáků prvních tříd zejména v oblasti řečových dovedností a osvojení rodného jazyka.

Co se nám od podzimu podařilo:

  • úspěšně jsme zavedli logopedku do výuky 1. třídy,
  • prohloubili jsme znalosti a dovednosti paní učitelky Mgr. Dagmar Ježíkové,
  • podpořili jsme žáky s vadami řeči.

Jak nám to funguje?

Dosavadní běžná výuka je obohacována digitálním vzdělávacím systémem.

Prvňáčci se hravou formou seznamují s elektronickou výukou, která obsahuje vizuální text se zvukovými nahrávkami a zábavná cvičení.

Co je úkolem paní učitelky?

Paní učitelka připravuje své prvňáčky na jejich individuální cvičení – nahrávky. A tak v prvním pololetí děti popisují, co vidí, recitují básničky atd. Žáci pracují společně pod vedením paní učitelky Mgr. Dagmar Ježíkové, která má již zkušenosti s digitálním vzdělávacím systémem JOKRYS. Děti si poslechnou vzorovou výslovnost, tu připravuje logopedka Mgr. Evou Kamenčáková. Děti po té nahrávají vlastní nahrávku. Velikým překvapením pro děti je, když se na nahrávce slyší, nahrávku v rámci bezpečného softwarového prostředí slyší také rodiče dětí. Nabízí se jim tak možnost větší spolupráce jak s paní učitelkou, tak s logopedko, která se vyjadřuje v rámci digitálního systému ke všem žákům, tak aby se naučili s hlasem pracovat co nejlépe.

Trochu odbornosti…

V současné pedagogické komunikaci se nejčastěji uplatňuje metoda dialogická, ta vyžaduje zcela jasné vyjadřování jak od pedagoga, tak od žáka.

Učitel předává žákům své vědomosti, poznatky, výchovně na ně působí a formuje tímto žákovu osobnost. Pedagogická komunikace učitele musí mít určité kvality, aby bylo dosaženo komunikačního cíle. Naším cílem je eliminace určitých chyb, jež vznikají bez možnosi uvědomění – jedinec není schopen je na sobě zpozorovat, případně neexistuje nikdo, kdo by na jeho chyby upozornil. Přitom se může jednat o chyby zcela nepatrné.

Co podporujeme

Kvalitní pedagogickou komunikaci, kde je důležité, aby byl užíván spisovný jazyk.

Klademe důraz

Na zpětnou vazbu – tzn. každý žák probíranou látku chápe a správně vlastními slovy ji umí svému učiteli i vysvětlit.

Dne 5. listopadu 2018 se uskutečnila první návštěva klinické logopedky ve třídě. Prvňáčci čile komunikují s logopedkou a ona takto zjišťuje jejich vyjadřovací schopnosti. Na tento den připravila učitelka pohádku „O Budulínkovi“. Děti mají k dispozici obrázkovou osnovu a podle ní skládají děj příběhu. Logopedka mapuje výslovnost a jevy lexikálně-sémantické a morfologické, syntaktickou jazykovou rovinu při vypravování pohádkového příběhu „O Budulínkovi“. Během výuky zjišťuje grafomotorické schopnost a doporučuje učitelce vhodné postupy – reedukce pro jednotlivé děti. Po ukončení výuky pak společně hledají vhodné cvičení ze slabikáře, které bude vhodné pro první nahrávku.

Téměř za měsíc 3. 12. 2018

Školu navštěvuje také známá odbornice doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D., která vyučuje na Ostravské univerzitě, kde je členkou katedry speciální pedagogiky. Docentka Eva Zezulková vysoce hodnotí tu skutečnost, že děti jsou ve třídě, pracují s učebnicemi, na které jsou zvyklé, a v podstatě ani neví, že se uskutečňuje depistáž logopedky. Velice je zaujalo digitální prostředí, v němž je dětem, učitelce, logopedce i rodičům umožněna komunikace. Projekt považuje za výzvu pro pedagogickou veřejnost. Sama má zájem na projektu participovat a využít výsledky ve své pedagogické činnosti.

A co se uskutečnilo směrem k dětem. Paní učitelka s logopedkou připravily pro děti týmovou ortomotorickou hru, která byla zaměřena na motoriku mluvidel. Pro školní úspěšnost žáků je velice důležité, aby rozuměl všemu, co se po něm v zadané úloze chce. Učitel ve třídě tuto skutečnost nemusí zaznamenat. Logopedka zjišťuje sluchové vnímání a pozornost prvňáčků tím, že využívá učebnici, kde se naskýtá možnost pro sluchovou figuru a pozadí. Toto zjištění je provedeno jako animační hodina. Děti poslouchají jednotlivá slova, která se týkají probíraného tématu a vždy, když zazní slovo, které se týká daného tématu tak si dřepnou nebo udělají krok dopředu.

Leden 2019: je pondělí 14. 1. 2019 a do první třídy kráčí Eva Kamenčáková, logopedka, která navazuje na školní výuku tím, že děti v příběhu doplňují názvy profesí ve správném tvaru a co více – děti posilují gramatiku mateřského jazyka také tím, že jednotlivé profese přechylují.

Logopedka se zaměřuje na správnou výslovnost a rozšiřování slovní zásoby dětí.

Učitelce doporučuje, aby s dětmi posilovala sluchovou paměť, např. gramatickou kategorii „antonyma“, a tímto dále rozšiřovala slovní zásobu, posilovat jazykový cit a výbavnost pojmů. Další setkání se uskuteční v únoru 2019. S tím, že děti již budou mít ve své třídě k dispozici počítače, sluchátka a mikrofony.

Co připravujeme

Jak víme, nejen děti, ale i někteří dospělí mají oslabenou schopnost soustředit se. Kdo nedokáže upřednostnit požadovaný zvuk a věnovat mu svou pozornost, nemůže porozumět tomu, co se po něm chce. Takovýto člověk se nám jeví jako nesoustředěný a roztěkaný. Nedokáže zachytit požadované informace z okolí, neumí diferencovat podněty na podstatné a nepodstatné. A tomu chceme zabránit speciálním nácvikem a za pomocí digitalizace. Děti vtáhneme do spolupráce a tím do děje. Rozpohybujeme i jejich kreativitu, tím, že budou našimi partnery a spolutvůrci.

Co budeme po dětech chtít…

Jsme na škole, která se věnuje ve zvýšené míře hudbě a tak využijeme hudbu a zpěv jako pozadí.

Děti si nahrají různé zvuky „pro ruchy“. Ty budou tvořit pozadí pro diktát. Ačkoliv se to nezdá tak ruchy jsou kolem nás i když si myslíme, že je ticho, prostě je nevnímáme. A pouze správným výcvikem je můžeme vytěsnit a soustředit se jen na hlas, který slova či věty diktuje. A žák je následně bez problémů zapisuje. Tato cvičení jsou důležitá pro další dialogy. V rozhovoru, kde v pozadí je hluk z ulice by měl žák přestat vnímat.Žák se naučí soustředit se na hlas, který mu něco říká. V tomto případě hlas učitelky. Rádi bychom tímto cvičením posílili koncentraci dětí na to, co po nich vyžadujeme.

Partner projektu

S celým projektemLogoped ve školní praxi“ nám intenzivně pomáhá vzdělávací společnost EDUCATION WORLD 2015, s.r.o., která je akreditovanou institucí MŠMT. Tato společnost nám poskytuje bezpečný přístup do digitálně vzdělávacíhosystému JOKRYS. Dále nám v oblasti digitálních technologií vzdělává učitele.

A proč?

Naše škola chce své žáky vyučovat moderně a v souladu se školním vzdělávacím programem. Díky této spolupráci se nám to daří.