Oznámení o vyhlášení řádných voleb do školské rady Základní školy, Ostrava-Poruba, J. Valčíka 4411, příspěvkové organizace

Ředitel Základní školy, Ostrava-Poruba, J. Valčíka 4411, příspěvkové organizace dle volebního řádu pro volby členů školských rad základních škol zřizovaných Statutárním městem Ostrava – Městským obvodem Poruba s účinností od 18.8. 2014 vyhlašuje řádné volby do školské rady
na tříleté funkční období.

Ve volbách se budou volit dva členové z řad zákonných zástupců nezletilých žáků, které budou volit zákonní zástupci nezletilých žáků školy a dva členové z řad pedagogů, které budou volit pedagogičtí pracovníci školy.

Volby se uskuteční v úterý 8. září 2020 ve školní jídelně od 16:30 do 18:00 hodin tajným hlasováním.

Při vstupu do školní jídelny volební komise ověří, zda je volič oprávněn volit. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Oprávněný volič obdrží hlasovací lístek s navrženými kandidáty. Zakroužkuje nejvýše dvě pořadová čísla před jmény kandidátů, jimž odevzdává svůj hlas, a lístek vhodí do urny. Neplatný hlasovací lístek je takový, na němž je zakroužkováno více pořadových čísel kandidátů, než kolik je v daných volbách voleno (2) nebo na němž není zakroužkováno ani jedno z pořadových čísel kandidátů nebo který je přetržen.

Návrhy na kandidáty do školské rady lze podávat volební komisi nejpozději do 14 dnů
před konáním voleb osobně na sekretariátu školy nebo emailem na adresu mail@zsvalcika.eu.

Pedagogičtí pracovníci školy podávají návrh kandidátů na zástupce pedagogů, zákonní zástupci nezletilých žáků podávají návrh kandidátů na zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků.

Seznamy kandidátů budou zveřejněny na hlavním vchodu školy a webových stránkách školy nejpozději 1. září 2020.

Vyhlášení výsledků voleb, jména a příjmení zvolených členů školské rady bude zveřejněno
na webových stránkách školy.

image_print