Přítomnost žáků 1. stupně od 25. 5. 2020

Přítomnost žáků 1. stupně od 25. 5. 2020

1. Od 25. 5. 2020 je umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně. Účel – vzdělávací aktivity, které budou organizovány pravidelně každý pracovní den.

2. Max počet žáků ve skupině je 15. Musí být dodrženy rozestupy mezi lavicemi. V každé lavici bude 1 žák. Skupina je neměnná.

3. Ředitel školy informuje zákonné zástupce žáků o možnosti účastnit se vzdělávacích aktivit, Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy v případě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020. Toto datum je velmi důležité, abychom mohli zajistit organizaci školy.

4. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.

5. Je zcela v kompetenci ředitele školy rozhodnout o tom, jaké vzdělávací a zájmové aktivity a v jakém rozsahu budou rozděleny do dopolední a odpolední části.

6. Dále bude probíhat výuka na dálku pro žáky, kteří nepřijdou do školy. Bude záležet na vyučujících, v jakém rozsahu tato výuka bude probíhat, neboť bude náročnější organizovat obě varianty výuky.

Pravidla přítomnosti ve škole:

1. Při cestě do školy a ze školy má žák roušku

2. Žáci se nesmí shromažďovat před budovou školy, musí dodržovat odstupy 2 m

3. Žáky vyzvedává před školou pedag. pracovník

4. Vstup do budovy je umožněn pouze žákům, kteří se účastní výuky.

5. Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka nebo žák vyučujícímu

čestné prohlášení, které musí být podepsáno zákonným zástupcem.

Je možné podepsat před vstupem do školy. Bez podpisu čestného prohlášení žák nebude vpuštěn do školy.

6. Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami. Žáci budou využívat šaten na odložení věcí. Přechod přes šatny opět bude řídit pedagogický pracovník, aby nedocházelo k nadměrnému shlukování žáků.

7. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

8. Žákům budou vymezeny prostory, ve kterých se mohou pohybovat.

9. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem

k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

10. Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

11. Pokud žák nepřijde, zákonný zástupce je povinen omluvit nepřítomnost.

12. V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.

Vždy rozhoduje vyučující, zda budou mít žáci roušku či nikoli.

Hygienická pravidla v budově školy pro žáky a vyučující:

1. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

2. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

3. Dezinfekční prostředky na ruce jsou přidělovány do tříd.

4. Při příchodu do školy si žáci dezinfikují ruce.

Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

5. Škola zabezpečuje dostatečné množství dezinfekce.

6. V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min)

7. Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.

8. Důkladné čištění všech místností, dezinfekci předmětů a povrchů zabezpečuje personál školy.

9. Při podezření na infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí žák do školy vstoupit. Okamžitě kontaktujte školu.

7. Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka!!!

O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky.

Organizace vzdělávacích aktivitách :

1. Všechny vzdělávací a zájmové aktivity budou zajištěny pedagogickými pracovníky

2. Ranní družina není poskytována.

3. Dopolední vzdělávání bude probíhat 4 vyučovací hodiny. Začínat budeme každý den

v 7.55. Pedagogický pracovník, který bude před školou přebírat svoji skupinu, se domluví s žáky dané skupiny, ve kterých místech a v kolik hodin bude skupinu přebírat, abychom zamezili zbytečnému kontaktu mezi žáky.

4. Po 4 vyuč. hodinách budou mít žáci ½ hodiny na oběd. Jak bude probíhat školní stravování, není ještě vyjasněno. Po zjištění zájmu, budeme organizovat možnost stravování ve školní jídelně. Máme podle manuálu 3 možnosti a) vydávání obědů bude zajištěno podle pravidel b) studené obědové balíčky – bude zajištěno podle pravidel

c) rodiče zajistí větší „svačinu“ pro děti

5. Po oběde budou následovat zájmové aktivity nejdéle do 16.00. Úplata za školní služby (družina) se neplatí.

6. V rámci vzdělávání a zájmových aktivit se budeme snažit využít areál školy (školní zahradu).

Vyzvedávání žáků a omlouvání žáků:

1. Po dopoledním vzdělávání půjdou žáci společně s vyučujícím do šaten. Žáci neprodleně opouštějí školu.

2. Ostatní budou pokračovat v odpolední činnosti.

3. Při vyzvedávání žáků rodiče budou čekat vždy před školou. Na vrátnici nahlásí, pro které dítě jde, to pak sejde do šaten a odchází domů. Dítě může odejít samo v odpoledních hodinách po písemné domluvě s vyučujícím ( budou platit stejná pravidla jako v družině).

4. V dopoledních hodinách platí vyzvedávání žáka podle stejných pravidel jako za běžného provozu.

5. Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

Pokud žák nepřijde, zákonný zástupce je povinen omluvit nepřítomnost. Platí stejná pravidla jako za běžného provozu.

Závěr:

Celá organizace vzdělávání závisí na počtu žáků, kteří nastoupí do školy. Je to pro nás nová situace a určitě může dojít k drobným úpravám v průběhu fungování otevření škol. Je velmi náročné domyslet všechny možné situace, které se mohou přihodit v běžné praxi.

Naše snaha je zajistit co největší bezpečnost nejen žáků, ale také pedagogických pracovníků.

image_print