Školní psycholog – Mgr. Vendula Bechná

Vážení rodiče,

Činnost školního psychologa je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Školní psycholog je nezávislý pracovník školy a je vázán mlčenlivostí. Se všemi citlivými údaji bude zacházeno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Je členem školního poradenského pracoviště, spolu s výchovnou poradkyní a metodikem prevence.

Náplní mé práce je:

 • poradenská činnost a individuální konzultace pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky v souvislosti s výukovými, výchovnými, vztahovými, rodinnými či osobními problémy žáků

 • krizová intervence žáka, který se ocitne v psychicky náročné situaci

 • prevence školního neúspěchu žáků (náprava, vedení, apod.)

 • techniky a hygiena učení (pro žáky).

 • skupinová a komunitní práce s žáky, mapování vzájemných vztahů žáků ve třídě, spolupráce s třídním učitelem

 • primární prevence rizikového chování a případná intervence

 • participace na vedení programů podpory spolupráce třídy a třídního učitele

 • provádění anonymních anketních šetření a průzkumů ve škole (vztah žáků k vyučovacím předmětům, výskyt sociálně patologických jevů apod.) a konzultace zjištěných údaje s vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídním učitelem, při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření a průzkumů účastnili
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum), zdravotnickými a dalšími zařízeními.

Konzultační hodiny:

Každý čtvrtek od 13:30 do 17:30 nebo středa od 7:00 do 11:00

Konzultační hodiny po dobu trvání karantény:

Konzultace mohou probíhat emailově, formou online (skype) nebo individuálně po předchozí emailové domluvě s rodiči i dětmi, a to ve výše stanovené dny a hodiny. Konzultace s dětmi se může týkat aktuální situace i problémů z dřívějška-komunikace s rodiči, vztahy se sourozenci, učení, karanténa, strach, nepříjemné stavy, co dělat přes den atd. Rodiče mohu podpořit v čem budou potřebovat.

V případě dotazů či schůzky se na mě neváhejte obrátit na email:bechnavendula@zsvalcika.eu

Elektronická schránka důvěry pro děti a rodiče:

 • moji mailovou adresu lze využívat jako elektronickou schránku důvěry

 • můžete se na mě obrátit s jakýmkoliv problémem, pochybností apod.

 • napsat můžete i anonymně

Jak probíhá navázání spolupráce?

Informace pro rodiče a zákonné zástupce k individuálnímu informovanému souhlasu s činností psychologa na základní škole.

Ke ŠP se žáci dostávají na doporučení učitele, na žádost rodičů i na základě vlastního přání. Pracuje se třídou jako s kolektivem žáků i s jednotlivci. ŠP potřebuje ke své obecné činnosti Generální písemný souhlas rodičů. K individuální systematické práci s dítětem, ke skupinové dlouhodobé práci nebo k psychodiagnostice je nutný Individuální písemný souhlas rodičů či zákonných zástupců. Tento souhlas rodiče podepisují až v případě, že vznikne potřeba systematické práce s dítětem.

Souhlas lze kdykoli zrušit i obnovit.  

Kdy není souhlas rodičů či zákonných zástupců potřeba:

Školní psycholog může ve škole pracovat se žáky bez informovaného souhlasu rodičů pouze v takových aktivitách, kdy pracuje se skupinou žáků nebo jednotlivcem a jeho činnost má charakter informační, vzdělávací. Jedinou výjimku tvoří krizová intervence, kdy je třeba nejprve zvládnout situaci, která je spojená s ohrožením dítěte nebo případně někoho dalšího vlivem činnosti dítěte. Pak školní psycholog pracuje nejprve s touto událostí a až následně informuje rodiče.

Dokumentace (údaje o žácích, výstupy z vyšetření, apod.) je archivována u školního psychologa a je současně chráněna v souladu GDPR (dokumentace je uzamčena v kartotéce a veškerá zjištění o žácích, která podléhají individuálnímu souhlasu rodičů, jsou sdělována výhradně rodičům dítěte, nebo jejich zákonným zástupcům, a pouze s jejich souhlasem mohou být informováni pedagogičtí pracovníci školy). Dokumentace je po uplynutí dvou let od archivace skartována.

V případě jakýchkoliv dotazů mne můžete kontaktovat, podám podrobnější informace.

Mgr. Vendula Bechná- školní psycholožka